Wnioski

Wniosek egzekucyjny to wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składany przez wierzyciela do komornika wraz z oryginalnym tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności). Zgodnie z art. 797 kpc we wniosku należy wskazać świadczenie, które ma zostać spełnione oraz sposoby egzekucji. Wniosek powinien również spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 126 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc.Oprócz niezbędnych wymogów formalnych wniosek może również zawierać zlecenie poszukiwania majątku oraz oświadczenie o wyborze komornika.

Elementy wniosku egzekucyjnego:

  • wskazanie komornika
  • dane wierzyciela
  • dane dłużnika
  • wskazanie świadczenia
  • wskazanie sposobów egzekucji
  • sposób przekazywania wyegzekwowanych środków
  • podpis wierzyciela
  • oświadczenie o wyborze komornika
  • zlecenie poszukiwania majątku

W celu przyspieszenia postępowania egzekucyjnego należy wskazać jak najwięcej danych dłużnika. Niejednokrotnie to właśnie wierzyciel zna sytuację materialną dłużnika, wie jakim jeździ samochodem, gdzie pracuje, czy w jakim banku posiada rachunek bankowy. Zamieszczenie tego rodzaju informacji może ułatwić i przyspieszyć czynności egzekucyjne, które przyniosą zamierzony efekt w postaci wyegzekwowanego świadczenia.